DomainMarket.com - 404
 • Categories
 • ga('create', 'UA-21240577-1', 'auto');
  Dzieo Biblijne
  DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE NA JASNĄ GÓRĘ
  Redaktor: Al. Damian Sadza   
  03.08.2015.

  DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE NA

  JASNĄ GÓRĘ Z DZIEŁEM

  BIBLIJNYM IM. JANA PAWŁA II

  DIECEZJI RADOMSKIEJ

   
   
  Image 
   
   
  W dniach od 6 do 13 sierpnia 2015 r. wierni Diecezji Radomskiej będą  pielgrzymować do Matki Bożej na Jasnej Górze. Będzie to już XXXVII Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej. Ks. Biskup Henryk Tomasik w słowie skierowanym do Organizatorów oraz Pielgrzymów tegorocznej  pielgrzymki napisał: „Dotknij miłosierdzia” – to temat sierpniowej pielgrzymki na Jasną Górę. Temat ten nawiązuje do ważnych wydarzeń ukazanych przez Ewangelię. Święty  Marek mówi o wielkiej wierze ludzi, którzy zbliżali się do Pana Jezusa, aby Go dotknąć. „Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć (Mk 3,10). Zmartwychwstały Chrystus zaprasza Św. Tomasza do tego, aby dotknął Jego boku: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» ( J 20, 27-28). Temat Pielgrzymki nawiązuje do modlitwy przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i Obrazie Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Włączamy się w ten sposób w program duszpasterski związany z przygotowaniem do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. W czasie Pielgrzymki pochylimy się bardziej nad Bożym słowem, aby odważnie wyznawać wiarę w Boże Miłosierdzie i żyć według Ewangelii”.

  Nawiązując do powyżej wspomnianych sugestii Pasterza Diecezji,  Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej działające pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, po raz trzeci, podjęło się przygotować materiały formacyjne, które służyć będą pomocą podczas XXXVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

  Układ materiałów pielgrzymkowych jest bardzo przejrzysty. Na każdy dzień rekolekcji „w drodze” zostały przygotowane: modlitwy poranne, sylwetka świadka Bożego miłosierdzia (poza pierwszym kiedy czytamy o miłosierdziu Boga i ostatnim przywołującym miłosierdzie świadczone bliźnim), tj. św. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Michała Sopoćki, św. brata Alberta Chmielowskiego, św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio oraz papieża Franciszka, dalej  wprowadzenie do modlitwy „Anioł Pański”, konferencja przygotowująca duchowo do Światowych Dni Młodzieży oraz wprowadzenie do „Koronki Bożego Miłosierdzia”. Autorem tegorocznych propozycji konferencji związanych z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży wokół tematu biblijnego „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8) jest ks. Artur Ważny z diecezji tarnowskiej. W materiałach pomocniczych znajdują się dwie konferencje dotyczące chrztu Polski oraz jego znaczenia dla dziejów naszej Ojczyzny. To odpowiedź na przygotowania związane z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski i obecności chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W nawiązaniu do przygotowań związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, pamiętając, iż biblijnym miejscem duchowych przygotowań naszej diecezji jest Emaus, zamieszczamy medytację pt. „Emaus - spotkanie ze Zmartwychwstałym w drodze”. Pozwoli nam ona odpowiedzieć na pytanie: Gdzie teraz możemy spotkać Zmartwychwstałego Pana i jak On pozwala się nam rozpoznać? Jest również propozycja rozważań do wszystkich tajemnic Różańca Świętego, tj. radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych.
   
  Wiemy, że nie wszyscy będą mogli odbyć „rekolekcje w drodze” do Częstochowy. Możemy jednak łączyć się duchowo z pielgrzymami poprzez modlitwę i zapoznając się z poszczególnymi  materiałami  przygotowanymi na kolejne dni pielgrzymki.

  Z myślą o Was, pozostających w domach  Dzieło Biblijne Diecezji Radomskiej udostępnia wszystkie materiały pielgrzymkowe i zaprasza do wspólnej modlitwy i pielgrzymowania, aby dotknąć i doświadczyć Bożego miłosierdzia.
   
  Moderator diecezjalny oraz Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej
   
   
   

   

  Przewodnik duchowy XXXVII Pieszej Pielgrzymki

  na Jasną Górę

   
   
  I. Dzień pierwszy (6 sierpnia 2015 r., czwartek)
  Miłosierdzie Boga - al. Paweł Męcina (TEKST)
   
  II. Dzień drugi (7 sierpnia 2015 r., piątek)
  Świadek miłosierdzia - św. Faustyna Kowalska - dk. Damian Fołtyn (TEKST)
   
  III. Dzień trzeci (8 sierpnia 2015 r., sobota)

  Świadek miłosierdzia - bł. ks. Michał Sopoćko - al. Daniel Wiecheć (TEKST)
   
  IV. Dzień czwarty (9 sierpnia 2015 r., niedziela)

  Świadek miłosierdzia - św. Jan Paweł II - al. Rafał Kosowski (TEKST)
   
  V. Dzień piąty (10 sierpnia 2015 r., poniedziałek)

  Świadek miłosierdzia - św. br. Albert Chmielowski - al. Dominik Borowski (TEKST)
   
  VI. Dzień szósty (11 sierpnia 2015 r., wtorek)
  Świadek miłosierdzia - św. Ojciec Pio - al. Adam Frąk (TEKST)
   
  VII. Dzień siódmy (12 sierpnia 2015 r., środa)
  Świadek miłosierdzia - Papież Franciszek - al. Wojciech Jończyk (TEKST)
   
  VIII. Dzień ósmy (13 sierpnia 2015 r., czwartek)
  Miłosierdzie czynione bliźnim - al. Paweł Męcina (TEKST)
   
   
  Materiały pomocnicze: (TEKST)
  Emaus - spotkanie ze Zmartwychwstałym w drodze - ks. dr Jacek Kucharski
  Rozważania tajemnic różańca świętego - ks. dr Jacek Kucharski
  Chrzest Polski - fakt i jego znaczenie - ks. dr Rafał Piekarski
  Znaczenie i skutki chrztu Mieszka I i jego dworu w 999 r. dla dziejów Polski - ks. dr Rafał Piekarski
   
  Cały przewodnik [CAŁOŚĆ]
   
  Czas wakacyjny
  Redaktor: Al. Damian Sadza   
  30.06.2015.

  Wesołych wakacji z Pismem Świętym

   
   
  Image
   

  życzą:      

        Moderator z Dziełem Biblijnym 

   
  XXVI RADOMSKA PIESZA PIELGRZYMKA W INTENCJI TRZEŹWOŚCI DO NIEPOKALANOWA
  Redaktor: Al. Damian Sadza   
  27.06.2015.

  DZIEŁO BIBLIJNE Z FORMAJCĄ U PIELGRZYMÓW

  26 RADOMSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI W INTENCJI

  TRZEŹWOŚCI. RADOM-NIEPOKALANÓW

   
   
   Image
   
   
  Już po raz 26 pod hasłem „Abstynencja dzieci wspólną troską” wyruszyła z Radomia do Niepokalanowa  XXVI Radomska Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości.  Kierownikiem pielgrzymki jest ks. mgr Konrad Wójcik – odpowiedzialny za grupy trzeźwości w diecezji oraz terapię uzależnionych. Konferencje od lat prowadzi również ks. dr Marek Dziewiecki.
   
  Image 
   
  Patronatem duchowym pielgrzymkę obejmuje również Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. W tym roku pielgrzymuje z nią również sztandar Dzieła Biblijnego oraz członkowie Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej w osobach: al. Pawła Męciny oraz al. Adama Frąka. W ramach pielgrzymowania alumni zapoznali pielgrzymów z celem oraz  formami pracy w Dziele Biblijnym. Rozdawali również pamiątkową instrukcję Jak czytać Pismo Święte?.
   
  Image 
   
  W sobotę 27 czerwca 2015 r. pielgrzymów odwiedził na etapie przedpołudniowym z Białobrzegów do Goszczyna z konferencją moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski, który nawiązując do tematyki tegorocznej pielgrzymki wygłosił  konferencję pt. „Portret ojca odpowiedzialnego za właściwe wychowanie syna na przykładzie biblijnych dziejów rodziny  Tobiasza”, nagrodzoną dużymi oklaskami.
   
  Image 
   
  Modlił się również w intencjach stowarzyszenia i zachęcał pielgrzymów do pracy w parafialnych grupach biblijnych. Nie zabrakło modlitwy w intencjach stowarzyszenia. Alumni z Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego: Paweł Męcina oraz Adam Frąk poprowadzili te modlitwy oraz pielgrzymkowe śpiewy. Pielgrzymi obiecali modlitewną pamięć i wdzięczni byli moderatorowi za formację biblijną.
   
   
  Czytaj
   
  Relacja z Jedlni Letnisko
  Redaktor: Al. Damian Sadza   
  24.06.2015.

  ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

  UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO

  DLA DZIECI W JEDLNI LETNISKO

   
   
   Image
   
   
  Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci Diecezji Radomskiej spotkali się na uroczystym zakończeniu roku akademickiego w sobotę, 20 czerwca w parafii pw. Opieki Św. Józefa w Jedlni Letnisko. Spotkanie wspólnoty uniwersyteckiej, które zgromadziło blisko 80 studentów-uczniów z wykładowcami i rodzicami miało dwie części. O godz. 11.30 rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele, której przewodniczył i homilię wygłosił moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski i jednocześnie rektor dziecięcego uniwersytetu.
   
  Image 
   
  Mszę św. koncelebrował wykładowca ks. mgr Michał Faryna. Całą wspólnotę powitał ks. kan. Andrzej Margas – proboszcz parafii i opiekun duchowy oddziału uniwersytetu w Jedlini Letnisko. Po mszy św. uczniowie-studenci otrzymali dyplomy „Znawcy Pisma Świętego” stopnia I i II.  Dyplomy z gratulacjami młodym studentom poza moderatorem wręczali wykładowcy: s. Bożena Molendowska, mgr Agnieszka Machnio, ks. mgr Michał Faryna oraz ks. kan. Andrzej Margas.  Były też pamiątkowe obrazki od moderatora.
   
  Image 
   
  Czytaj
   
  Relacja z Fary
  Redaktor: Al. Damian Sadza   
  22.06.2015.

  PIERWSI ABSOLWENCI UNIWERSYTETU

  BIBLIJNEGO DLA DZIECI

  Image 

  W niedzielę 21 czerwca 20145 r. w radomskiej Farze odbyła się niecodzienna uroczystość. Była to msza św. kończąca rok akademicki Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, który jako pierwszy powstał przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego. W tym roku akademickim trzyletni cykl studiów biblijnych oraz Dyplom Znawcy Pisma Świętego III stopnia otrzymało siedmiu uczniów. To właśnie oni są pierwszymi absolwentami dziecięcej uczelni. W całym Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci studia nad poznawaniem Biblii kontynuuje 100 uczniów. Mszy św. przewodniczył moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr Jacek Kucharski, który wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrował ks. lic. Mirosław Nowak – proboszcz Fary. Obecni byli również wykładowcy dziecięcej uczelni: lic. Lidia Szymańska oraz ks. mgr Piotr Nojek. W słowach kończących tok studiów ks. Kucharski zachęcał absolwentów, aby nie tracili kontaktu z środowiskiem uniwersyteckim. Podziękował rodzicom i dziadkom, którzy towarzyszyli swoim dzieciom i wnukom w zakończeniu roku akademickiego. Wyraził uznanie dla wszystkich wykładowców. Całość uroczystości zakończyły pamiątkowe nagrody oraz wspólna fotografia. Lic. Lidia Szymańska zapewniła, iż we wrześniu grupa nowych uczniów rozpocznie I rok zajęć w dziecięcej uczelni.

   
  Relacja z Ciepielowa
  Redaktor: Al. Damian Sadza   
  19.06.2015.

  MIESZKAŃCY CIEPIELOWA ŚLADAMI

  PIĄTEJ EWANGELII


  Dzień 11 czerwca 2015 r., był szczególnym czasem dla naszej grupy DB w Ciepielowie. Po pierwsze dlatego, że gościliśmy z wykładem ks. dr Jacka Kucharskiego a zarazem było to już ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Zostaliśmy oprowadzeni przez ks. Kucharskiego po ścieżkach historii zbawienia w Ziemi Świętej, za pomocą wykładu o sugestywnym tytule : "Ziemia Święta - Piąta Ewangelia. Wciąż odkrywany świadek działalności Jezusa". Dlaczego takie porównanie ? Wyjaśnia to sam papież Paweł VI, który powiedział, że Ziemia Święta to Piąta Ewangelia. Potwierdził to również Jan Paweł II. Ta Ewangelia nie przeczy temu, co jest w poprzednich czterech, ale je uzupełnia. Św. Jan stwierdził, że gdyby szczegółowo spisać to wszystko, co Pan Jezus uczynił, to świat nie pomieściłby ksiąg (por. J 21, 25).
   
  Analizując poszczególne etapy wydarzeń na terenie Palestyny śledziliśmy rozwój i początek Narodu Wybranego docierają do czasów Jezusa zobaczyliśmy miejsca opisane w Ewangeliach oraz zagłębiliśmy się we współczesną historię Izraela. Należy podkreślić, że wykład ks. dr Jacka Kucharskiego jak zwykle wzbudził w słuchaczach wiele pozytywnych emocji i skłonił do refleksji a pomocą były piękne zdjęcia z terenów Ziemi Świętej wykonane w czasie ostatniej wizyt z grupą DB.
   
  Na zakończenie wysłuchaliśmy "Hymnu do Biblii (R. Brandstaettera). Oto fragment"

  Bądź pozdrowiona
  I pochwalona,
  I błogosławiona,
  Biblio. (…)
  O Biblio, (…)
  Módl się za tych, którzy w ciebie wierzą,
  I za tych, którzy o tobie wątpią,
  Módl się za tych, którzy cię czytają,
  I za tych, którzy nie umieją cię czytać,
  Módl się za tych, którzy cię wielbią,
  Módl się za tych, którzy cię znaleźli,
  I za tych, którzy nie umieją cię znaleźć,
  Módl się za tych, którzy żyć bez ciebie nie mogą,
  I za tych, którym nie jesteś potrzebna do życia,
  Módl się za tych, dla których jesteś Prawdą,
  I za tych, dla których jesteś zbiorem
  Orientalnych baśni.
  Módl się za nami,
  Biblio,
  Która trwać będziesz do końca czasów. (…)
   
  W atmosferze pełnej radości i wdzięczności za obecność w naszym gronie i  wykłady  ks. dr Jacka Kucharskiego  zakończyliśmy nasze spotkanie w Ciepielowie.
   
  Szczęść Boże!
  Oprac. W. Leszczyński.
   
  ««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»  Dzieo Biblijne


  POLECAMY

  Parafia w. Jadwigi w Dbicy Seminarium Duchowne w Radomiu Radio Plus Radom Go Niedzielny


  SERWIS MONITORUJE  © Copyright Diecezja Radomska 2014. All rights Reserved.

  ks. Dominik Dryja web site administrator.